Verdiepingscursussen

Continuïteit voor de accountant in de controlepraktijk – Verplicht onderwerp 2021

In deze bijeenkomst zullen onze specialisten vanuit hun deskundigheid het onderwerp continuïteit bespreken. Want veel ondernemers zijn door de COVID-19 pandemie in een lastige situatie geraakt. Continuïteit kan onder druk staan en de accountant moet hiermee bij de controle van jaarrekeningen rekening houden.

   

Continuïteit voor de (MKB)accountant – Verplicht onderwerp 2021

In deze bijeenkomst zullen onze specialisten vanuit hun deskundigheid het onderwerp continuïteit bespreken. Want veel ondernemers zijn door de COVID-19 pandemie in een lastige situatie geraakt. Continuïteit kan onder druk staan en de accountant moet hiermee bij al zijn werkzaamheden rekening houden.

   

Opfriswebinar Oproepkrachten

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt de positie van de oproepkracht steeds nadrukkelijker aan de orde gesteld. De coronacrisis heeft de gevolgen van de nieuwe wetgeving scherper in kaart gebracht. En nu heeft de SER ook een adviesrapport uitgebracht waar oproepcontracten helemaal worden afgeschaft. Al met al is er veel beweging.

      

LinkedIn: Personal branding & Meer klanten

Deze cursus bestaat uit het ochtendprogramma ‘Aan de slag met uw LinkedIn profiel voor de financiële professional’ voor beginners en het middagprogramma ‘Zakelijk meer rendement uit LinkedIn voor de financiële professional’ voor gevorderden. U kunt ervoor kiezen om alleen het ochtendprogramma te volgen, alleen het middagprogramma of beide.

Inhaalmogelijkheid verplicht PE-onderwerp 2019: Fraude

Het NBA-bestuur heeft in 2017 alle accountants werkzaam in de controlepraktijk de verplichting opgelegd een cursus Frauderisicofactoren te volgen. In 2019 was een cursus Fraude verplicht voor alle accountants (behalve voor hen die in 2017 de cursus Frauderisicofactoren had gevolgd).

Omdat niet alle accountants aan de verplichting uit 2019 hebben voldaan en omdat fraude op dit moment een actueel onderwerp is bij de aanvragen en afrekeningen van COVID-19 steun, bieden wij de cursus in 2021 opnieuw aan.

Webinar bedrijfseconomisch ontslag

Naar mate de corona-crisis voortduurt, zullen enkele werkgever moeten nadenken over het laten afvloeien van personeel. Uiteraard kunnen hiervoor vaststellingsovereenkomsten worden gebruikt, maar gezien de onzekere tijd zal mogelijk niet iedereen willen meewerken. Dan resteert een ontslag wegens bedrijfseconomische reden via het UWV. Sinds de inwerkingtreding WWZ is deze procedure veranderd.

In deze cursus wordt in gegaan in de systematiek van het bedrijfseconomisch ontslag, mét praktische tips.

      

Webinar; Bijpraatsessie Wwft

Medewerkers van accountantskantoren informeren over de inhoud van de WWFT en over de meest actuele wijzigingen.

   

Webinar Fiscale en civielrechtelijke aspecten van thuiswerken

De uitbraak van het coronavirus heeft ons geleerd dat het in veel gevallen mogelijk is om werkzaamheden zowel op kantoor als in de thuisomgeving te verrichten. De verwachting is dan ook dat in de toekomst veel mensen kantoor en thuis als werkplek zullen combineren.

Er is inmiddels ook een initiatiefwetsvoorstel dat een recht op thuiswerken introduceert. In veel gevallen zijn de arbeidsvoorwaarden en de daarmee vastgelegde vergoedingen voor de door een werknemer ten behoeve van zijn dienstbetrekking te maken kosten, nog gebaseerd op het werken op een vaste arbeidsplaats. Indien een werkgever toestaat dat ook op andere plaatsen wordt gewerkt moeten die afspraken daarop worden afgestemd. Ook brengt het thuiswerken arbotechnische verplichtingen met zich mee.

      

Kantoortoetsing, puntjes op de i! (webinar)

De toetsingen 2021 namens de Raad voor Toezicht zijn inmiddels aangekondigd. Om u te ondersteunen in de voorbereiding daarop hebben wij een aantal webinars gepland. In die webinars zullen wij u bijpraten over de toetsdag. Waar letten de toetsers op en hoe beoordelen zij uw dossiers?

Het gaat er om dat we gezamenlijk de “Puntjes op de i” zetten. Waardoor u de toetsdag met vertrouwen tegemoet kan zien.

   

Webinar NOW Afrekening

Vanaf woensdag 7 oktober jl. kunnen de aanvragen voor de vaststelling van de NOW 1 subsidie worden ingediend. Veel accountants zullen bij het opstellen van deze aanvraag betrokken zijn. Het ministerie van SZW en de NBA hebben een accountantsprotocol en voorbeeldverklaringen verstrekt.

Wij hebben die inmiddels vertaald in praktische werkprogramma’s. Hierdoor is het mogelijk dat u uw klanten op een efficiënte en effectieve manier bijstaat bij het verzorgen van de aanvraag tot afrekening. Om u te ondersteunen verzorgen Dick Lokerse AA en Guus de Vries RA een webinar waarbij vooral aandacht is voor een praktische benadering.

   

Verdiepingscursus Wwft

De Wwft neemt een steeds prominentere plaats in bij de kantoortoetsingen. Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de 4e EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben direct gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen, waaronder accountantskantoren.

In deze training behandelen wij de wijzigingen die voor u van belang zijn en die betrekking hebben op het cliëntenonderzoek, het UBO-register en meldingen ongebruikelijke transacties (FIU). Aan de hand van praktische en herkenbare casussen weet u wat u te doen staat.

   

Verdiepingscursus NVKS

Per 1 januari 2018 is de NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen) van kracht. De NVKS is van toepassing op de kwaliteitsbeheersing van alle accountantseenheden die NVKS opdrachten (assurance- of aan assurance verwante opdrachten) met uitzondering van wettelijke controles uitvoeren. Na deze verdiepingscursus weet u welke regelgeving geïmplementeerd moet worden vanaf 1 januari 2018 en welke acties u hiervoor moet ondernemen.

   

Verdiepingscursus Eigen woning

Binnen onze samenleving neemt de eigen woning een belangrijke plaats in. Alle eigenaren van de ruim 4 miljoen koopwoningen die Nederland telt, hebben te maken met de ingewikkelde materie van de eigenwoningregeling in de Inkomstenbelasting. Om maar eens te noemen: forfait, eigenwoninglening, eigenwoningreserve, eigenwoningverleden, samenwonen, trouwen, uit elkaar gaan, bijleenregeling, overgangsrecht, aflosverplichting en informatieverplichting.