Erven en schenken; fiscaal bezien

Vermogen dat door een erflater wordt nagelaten gaat, al dan niet op basis van door de erflater in een testament opgenomen wensen, in eigendom over op de erfgenamen. Deze overgang heeft, naast mogelijke heffing van erfbelasting, ook gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting. Op deze gevolgen kan worden geanticipeerd door tijdens leven al een schenking te doen.

De gevolgen zijn het grootst indien tot het nagelaten vermogen ondernemingsvermogen behoort of een aanmerkelijk belang. De fiscale gevolgen zijn in veel gevallen niet alleen afhankelijk van de fiscale positie die de erflater had, maar ook van die van de erfgenamen. Aan de hand van casusposities uit de praktijk nemen we deze gevolgen met u door.

Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan het belang van een goed testament en de mogelijkheden om, bij gebreke daarvan, door middel van overeenkomsten na overlijden de gewenste fiscale gevolgen te bewerkstelligen.

Ook besteden we aandacht aan de mogelijkheid voor belastingbesparing door middel van schenking tijdens leven.

Leerdoel

 • Kennis verkrijgen van de fiscaal-juridische aspecten van overlijden, in het bijzonder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
 • Inzicht verschaffen in:
  • Verschillende testamentvormen;
  • Mogelijkheden voor een ondernemer/DGA om, via testament, de gevolgen van zijn overlijden te sturen;
  • Mogelijkheden voor erfgenamen om de gevolgen van het overlijden van een ondernemer/DGA te sturen door middel van een overeenkomst;
  • Mogelijkheden om belastingdruk te beïnvloeden door middel van schenkingen.

Doelgroep

Accountants en belastingadviseurs.

Inhoud en/of onderwerpen

 • Wettelijk erfrecht
 • Relatie tussen het erfrecht en de erfbelasting
 • Fiscale aspecten van:
  • (Quasi-)Wettelijke verdeling
  • Verwerpen wettelijke verdeling
  • Legaten en erfstellingen
  • Kwijtschelding bij overlijden
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij erf- en schenkbelasting
 • Doorschuiffaciliteiten voor inkomstenbelasting bij vererving of schenken van ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belang

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 fiscale PE-punten

Docent

mr. E. (Bert) Alink RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken