Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder van een vennootschap handelt namens een onderneming. Uitgangspunt daarbij is dat de vennootschap in voorkomend geval aansprakelijk is voor haar handelen. De bestuurder is dat in beginsel niet, tenzij er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Dat kan bijvoorbeeld ingeval de bestuurder wist of redelijkerwijs had moeten weten dat een klant of een schuldeiser door het handelen van de vennootschap schade lijdt. Dan kan ook sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Voor bestuurdersaansprakelijkheid kan sprake zijn ingeval de bestuurder in kwestie een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Bestuurdersaansprakelijkheid kan op verschillende gronden worden gevestigd. Het kan gaan om interne bestuurdersaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement of vanwege een onrechtmatige daad. In bepaalde gevallen kan een bestuurder zich disculperen.

Leerdoel

Na afloop bent u op de hoogte van de verschillende vormen van bestuurdersaansprakelijkheid en de eventuele gevolgen daarvan. U kunt deze juridisch duiden en risico’s benoemen en adviseren deze te voorkomen of te zoveel als mogelijk te beperken.

Doelgroep

Accountants en fiscalisten die (willen) adviseren op het gebied arbeids- en opdrachtrelaties.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende juridische aspecten behandeld:

  • Aansprakelijkheid bestuurder bij oprichting
  • Interne aansprakelijkheid en onbehoorlijk bestuur
  • Rechtsvermoedens
  • Disculpatie
  • Externe aansprakelijkheid
  • Faillissementscurator
  • Individuele schuldeisers
  • Uitkering in strijd met de wet
  • Rechtspersoon-bestuurder
  • Betalingsonmacht

Docenten

mr. R.L. (Ruud) Boerman
mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken