Inhaalmogelijkheid
verplicht PE-onderwerp 2021: Continuïteit

Voor de accountant in de controlepraktijk

Het NBA-bestuur heeft in 2021 alle openbare accountants die werkzaamheden verrichten ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige jaarrekeningcontroles de verplichting opgelegd een geaccrediteerde cursus over Continuïteit te volgen.

Gebleken is dat nog niet alle accountants invulling hebben kunnen geven aan deze verplichting. De NBA biedt conform de PE-regelgeving leden een herstelmogelijkheid. Hierdoor heeft het bestuur van de NBA deze groep accountants een inhaaltermijn tot en met 31 maart 2022 geboden.

Leerdoel

In deze bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over het onderwerp continuïteit. Centraal staat:

 • Het herkennen van de continuïteitsproblematiek en het aanpassen van de werkzaamheden als gevolg van de mogelijke bedreigingen van de continuïteit.
 • De verantwoording in de verslaggeving van de continuïteitsproblematiek en de verantwoording van de verschillende COVID-gerelateerde subsidies.
 • Het herkennen van continuïteitsissues uit andere gezichtspunten.

Kernbegrippen van deze training zijn:

 1. Het actualiseren van kennis van de onderliggende wet- en regelgeving met betrekking tot verslaggeving en het beoordelen van de continuïteit van de organisatie in het kader van de controle van de jaarrekening.
 2. Het begrip van de accountant vergroten bij het signaleren van (mogelijke) gevolgen van interne en externe factoren op de continuïteit van de organisatie.
 3. Het verbeteren van de vaardigheden m.b.t. professionele oordeelsvorming en het toepassen van kennis bij het concluderen over de (dis)continuïteit van de organisatie.

Doelgroep

Accountants, medewerkers van MKB-accountantskantoren betrokken bij controle van jaarrekeningen.

Inhoud

 1. Eerst zal de continuïteitsproblematiek geschetst worden vanuit het gezichtspunt van de accountant betrokken bij het controleren/samenstellen/beoordelen van jaarrekening,
 2. Aan de orde komen de uitvoering van de werkzaamheden in de diverse fasen van de opdracht en documentatie van de werkzaamheden in de dossiers.
 3. Vervolgens zullen de vier gradaties van (dis-)continuïteit besproken worden.
  • Hoe is (dis-)continuïteit te herkennen. En wat zijn de valkuilen als niet adequaat wordt gereageerd.
 4. Daarna wordt aandacht besteed aan de controleaspecten bij (dis-)continuïteit.
  • Verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot continuïteit (Standaard 570)
  • Implicaties voor de controleverklaring (Standaard 570 en o.a. 706) mede in het licht van de in aanloop zijnde verplichtstelling om accountants in alle situaties te laten rapporteren over (fraude en) continuïteit in de controleverklaring.
  • Invloed op de uit te voeren werkzaamheden.
  • Verantwoording in management letter.
 5. Aansluitend zal ook gesproken worden over de juridische aandachtspunten bij dreigende of mogelijke discontinuïteit.
  • Aan welke formaliteiten moeten bestuurders voldoen.
  • Wat kunnen IB-ondernemers doen om zichzelf te beschermen.
  • Welk soelaas biedt de WHOA.
  • Kan gebruik gemaakt worden van de TOA.
  • Wat zijn de grootste valkuilen bij dreigende insolventie.
  • Wat is het nut van een comfort letter.
  • Welke stappen zijn te nemen als aanvragen voor COVID-subsidie zijn afgewezen.
 6. Tot slot zal ook enige aandacht besteed worden aan:
  • Fiscale aandachtspunten bij dreigende of mogelijke discontinuïteit.
  • Werkzaamheden en aandachtspunten bij het opstellen van aanvragen voor (her-)financiering als er sprake is van continuïteitsdreiging.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 4 algemene PE-punten

Docenten

D.G. (Dick) Lokerse AA
mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken