Fiscaal adviseren voor de DGA

De directeur-groot aandeelhouder (DGA) staat in verschillende relaties tot zijn vennootschap. Dit kan leiden tot een groot aantal verschillende inzichten ten aanzien van de fiscale gevolgen van het handelen van hemzelf of van zijn BV. Zeker als het gaat om onderling handelen. Tijdens deze cursus worden de diverse onderwerpen op een interactieve manier onder de aandacht gebracht.

Leerdoel

Doel van de cursus is het vergroten van kennis en inzicht in de fiscale aspecten waarmee een DGA kan worden geconfronteerd, alsmede het kunnen onderkennen van advieskansen.

Doelgroep

Accountants, relatiebeheerders

Inhoud

De DGA is onderworpen aan heffing van loon- en inkomstenbelasting. Aan de hand van recente jurisprudentie en overige actualiteiten wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen, waaronder de werkkamer in de (eigen) woning en de jurisprudentie rondom onzakelijke leningen;
  • Aangaan van een geldlening bij de BV;
    – Excessief lenen door de DGA
  • Verhouding tussen het Vpb-tarief en het ab-tarief (box 2)
    – In dit kader wordt ook aandacht besteed aan het in aanmerking te nemen salaris van de DGA;
  • Vermogen onderbrengen in Box 2 of toch in Box 3
  • (verkapte) winstuitdeling
  • Afwikkeling pensioen-/stamrechtverplichtingen

Voor zover dat ten behoeve van de signaleringsfunctie van medewerkers noodzakelijk is wordt ook aandacht besteed aan de loonheffing en de heffing van erf- en/of schenkbelasting.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3,5 PE-punten

Docent / Docenten

mr. E. (Bert) Alink RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken