Duurzaamheid: Wat kan? Lange termijn

“Waarover kan ik als accountant straks het gesprek met mijn MKB-klant nog aan gaan in relatie tot Duurzaamheid?”

In twee e-learnings over het onderwerp Duurzaamheid staan we stil bij de vraag “Waarover je als accountant het gesprek met je MKB-klant aan kan én moet gaan in relatie tot Duurzaamheid.” Op dit moment zijn er al verschillende argumenten waarom MKB-klanten gewezen dienen te worden op de nut en noodzaak van het incorporeren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering.

Iedere dag komen daar nog argumenten bij. Als je MKB-klanten er nu geen aandacht aan besteden, dan zullen ze de voorsprong verliezen en misschien zelfs achter raken op hun concurrenten. Inspelen op de actualiteit en rekening houden met ontwikkelingen zijn onderdelen van een levensbestendige bedrijfsvoering.

Leerdoel

In dit tweede deel van de tweeluik besteden we aandacht aan de vraag welke argumenten er te verwachten zijn om als MKB-ondernemer in te spelen op (energie)verduurzaming van de bedrijfsvoering. We maken ook hier weer onderscheid naar de verwachtte juridische verplichtingen, de te verwachten financiële noodzaak en de ontwikkelingen rondom operationele afhankelijkheden.

Doelgroep

Accountants werkzaam in de MKB-praktijk en controlepraktijk.

Inhoud

 •  In het verlengde van de eerste e-learning nu aandacht aan de op het vlak van (energie)verduurzaming intrinsiek gemotiveerde MKB-klant. Deze doelgroep is nu nog vele malen kleiner, maar zal naar de toekomst toe alleen maar groeien en daarmee behoefte hebben aan de “De Duurzame Accountant”.
 • Ook hier maken we onderscheid naar de juridische aspecten.
  In de eerste plaats de aankomende wetgeving, zoals;
  – de verwachtte invloed van Paris Agreement op de Nederlandse wet;
  – de door wil Europa gewenste 55% CO2 reductie t.o.v. 1990 in 2030;
  – de daarvoor vereiste CO2-footprint; en
  – de achterliggende scope systematiek uitleggen (1-2-3).
  maar ook ketenaansprakelijkheid i.e.
  – Shell vs. Follow This!
  – Rabobank vs. Extinction Rebellion
  – KLM vs. Milieudefensie.
  en de mogelijkheid tot CO2 compensatie in aanloop naar gedragsverandering.
 • Op financieel vlak zoomen we op:
  – het sturen op bestendiging van de (OPEX) energielasten;
  – OPEX te verschuiven naar CAPEX; en
  – gebruik maken van subsidies.
 • Op operationeel vlak zullen we kijken naar
  – (in)formele ketenvereisten;
  – de impact van netcongestie;
  – de schaarste aan medewerkers;
  – het vestigingsklimaat; en
  – marketing/ positionering.
 • Bovenstaande aspecten zullen ondersteund worden aan de hand van geanonimiseerde praktijkcasussen.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 1 algemene PE-punt

Naslagwerken

Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken (handout) die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken (handout).

Docenten

 • Janine Bos
  – Senior adviseur bij Adviesbureau Ekwadraat
  – Energiebesparing & CO2-footprint
 • Joost Akkermans
  – Accountmanager duurzaamheid bij Adviesbureau Ekwadraat

NBA Verplicht PE-onderwerp voor 2023

Het NBA heeft voor 2023 als verplicht PE-onderwerp 8 uren in het thema ‘’Duurzaamheid’’ vastgesteld. Extendum voorziet hierin door 2 uur e-learning te organiseren (verdeeld in 2 x 1 uur) gegeven door een erkend adviesbureau in Duurzaamheid. In combinatie met de fysieke cursus van Extendum Duurzaamheid van 6 uren gericht op de Accountancy praktijk, welke in het najaar van 2023 op diverse locatie in Nederland gehouden wordt, voldoet u hiermee aan het verplichte onderwerp voor 2023: 8 uur Duurzaamheid.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken