Extendum en de corona-maatregelen

Door de corona-maatregelen hebben wij de VTB 1 en 2 als e-learning aangeboden. Helaas hebben wij vanwege de nieuwe corona-maatregelen besloten om de VTB 4 niet als fysieke bijeenkomsten te gaan geven. De overgrote meerderheid van de deelnemers heeft de voorkeur gegeven aan een webinar. Op grond hiervan hebben wij besloten om de VTB 4 in de vorm van meerdere webinars te geven. Deelnemers hebben hierover bericht ontvangen.

De lopende cursussen worden op locatie gegeven, met inachtneming van de huidige corona-maatregelen volgens het RIVM. Mocht het zo zijn dat een cursus toch een webinar wordt of als e-learning beschikbaar wordt gesteld, dan wordt u daar tijdig over geïnformeerd. Heeft u een VTB-abonnement met aanvullende e-learning, dan ontvangt u eveneens een persoonlijk bericht wanneer een nieuwe e-learning beschikbaar is.

Heeft u zich nog niet ingeschreven maar wilt u graag onze VTB’s volgen of wilt u meer weten over onze opleidingen? Neemt u dan contact met ons op via opleidingen@extendum.nl.

VTB Juridisch / Fiscaal (kwartaal 2)

Extendum organiseert elk jaar 4 Vaktechnische Bijeenkomsten op diverse locaties in het land. In de bijeenkomsten komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn.

De bijeenkomsten zijn praktisch en direct toepasbaar. U heeft tevens de gelegenheid om samen met de overige deelnemers en docenten van gedachten te wisselen in een professionele leeromgeving.

Doelgroep

Accountants, belastingadviseurs en medewerkers van MKB accountantskantoren.

Inhoud

Alle bijeenkomsten hebben de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Onderwerpen Juridisch

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord

In dit deel van de e-learning gaan wij in op dit actuele wetsvoorstel wanneer een onderneming/rechtspersoon in een insolventie situatie zit of dreigt te komen.

Hierin worden de mogelijkheden behandeld tot het treffen van een regeling met haar schuldeisers. Dit kan zodanig zijn dat onder voorwaarden, de rechtbank kan worden verzocht dit te laten gelden (homologeren) voor alle schuldeisers. Dit geldt ook voor de schuldeisers die niet instemmen met het voorstel, een zogenaamd dwangakkoord, ter voorkoming van een faillissement.

Deze mogelijkheid bestond niet eerder en geldt in het kader van het moderniseren van het faillissementsrecht zeker onder de huidige actuele situatie.

 • Behandeling van de huidige mogelijkheden van een vrijwillig schuldeisersakkoord
 • De mogelijkheden die de nieuwe wetsbepalingen in de faillissementswet zullen bieden bij dreigende insolventie, ter voorkoming van faillissement
 • Herstructureringsmogelijkheden
 • Het belang voor adviseurs van schuldeisers om hun in die positie bij te kunnen staan.

Wet overgang van onderneming in faillissement

Wetsvoorstel dat regelt dat, dat de bepalingen betreffende de rechten en plichten uit arbeidsovereenkomsten bij overgang van onderneming, onder bepaalde voorwaarden niet meer zijn uitgezonderd van een doorstart vanuit een faillissementssituatie.

Behandeling van het wetsvoorstel aan de hand van een vergelijking van de huidige juridische mogelijkheden met  de toekomstige mogelijke beperkingen en de gevolgen daarvan en/of oplossingen daarvoor en de techniek voor het bepalen van het zogenaamde inspiegelingsmethode.

Bedrijfseconomisch ontslag 

Helaas wordt door de Coronacrisis het soms weer noodzakelijk om te denken aan het laten afvloeien van personeel. Uiteraard kunnen hiervoor vaststellingsovereenkomsten worden gebruikt, maar gezien de onzekere tijd zal mogelijk niet iedereen willen meewerken. Dan resteert een ontslag wegens bedrijfseconomische reden via het UWV. Sinds de inwerkingtreding WWZ is deze procedure veranderd.

In deze module wordt in gegaan in de systematiek van het bedrijfseconomisch ontslag, met tips.

Als eerste wordt ingegaan om de tijdsspanne waarin de procedure zich afspeelt. Daarna wordt ingegaan op de drie kernpunten waarop de procedure bij UWV drijft:

 1. de bedrijfseconomische reden van het ontslag,
 2. daarna de volgorde van het personeel, ook wel afspiegelingsbeginsel genoemd
 3. en vervolgens de herplaatsingsplicht.

Na het ontslag is het nog niet klaar en kan de werkgever geconfronteerd worden met de wederindiensttredingsvoorwaarde, een transitievergoeding en kans op hoger beroep. Deze aspecten worden eveneens behandeld.

De beëindiging van contracten; de overeenkomst van opdracht en de huurovereenkomst

Door de huidige situatie vragen veel ondernemers zich af of en zo ja hoe ze van lopende contracten af kunnen komen, maar ook of hun contractspartij de contractuele relatie mag beëindigen. Daarbij moet worden gekeken naar de wettelijke regels en de jurisprudentie over de beëindiging van contracten in het algemeen, b.v. op basis van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Daarnaast zijn er bij de bijzondere overeenkomsten, zoals de opdrachtovereenkomst en de huurovereenkomst, specifieke mogelijkheden en beperkingen tot opzegging en ontbinding. Tenslotte spelen ook algemene voorwaarden een belangrijke rol bij de mogelijkheid om een contract op te zeggen of te ontbinden.

Behandeling van de algemene regels en jurisprudentie over het leerstuk overmacht, onvoorziene omstandigheden en andere manieren om een contract te beëindigen. Daarbij speciale aandacht voor de bijzondere overeenkomsten: de overeenkomst van opdracht en de huurovereenkomst, alsmede voor het gebruik van algemene voorwaarden bij de beëindiging van overeenkomsten.

Tevens gaan we in op de actualiteiten in het kader van de Spoedwet Tijdelijke verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten en op een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant, over overmacht ten tijde van de coronacrisis.

Onderwerpen Fiscaal

In deze cursus worden een aantal fiscale aandachtspunten besproken die zijn voortgekomen uit de gewijzigde omstandigheden als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus. Ook wordt ingegaan op enkel vragen die op kunnen komen rondom het aanmerkelijk belang in relatie tot het huwelijk. Tevens wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en lopende wetsvoorstellen.

In het eerste kwartaal brak het Corona-virus uit. Als gevolg van door het kabinet getroffen maatregelen zijn de omstandigheden waarin werknemers hun inkomen verwerven gewijzigd. Ook de resultaten van ondernemingen zijn daardoor aanzienlijk beïnvloed. In het eerste blok van deze cursus bespreken we een aantal fiscale aandachtspunten met betrekking tot deze gewijzigde omstandigheden.

Het huwelijk kan in relatie tot een tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen aanleiding geven tot verschillende vragen. In het tweede blok van deze cursus bespreken we een tweetal aandachtspunten.

Tot slot zullen we aandacht besteden aan recente fiscale uitspraken en andere actualiteiten, zoals toekomstige wetsvoorstellen. Kortom:

 • Fiscale aandachtspunten rondom Covid-19
 • Aanmerkelijk belang en echtscheiding
 • Recente jurisprudentie en overige actualiteiten.

Tarieven

 • € 1.036
  4 Vaktechnische bijeenkomsten voor aangesloten kantoren bij Extendum (excl. btw en incl. diner)
 • € 1.196
  4 Vaktechnische bijeenkomsten voor aangesloten kantoren bij Extendum (excl. btw en incl. diner)
  + E-learning 16 PE-uren
 • € 330
  1 Vaktechnische bijeenkomst voor aangesloten kantoren bij Extendum (excl. btw en incl. diner)
 • € 1.295
  4 Vaktechnische bijeenkomsten (excl. btw en incl. diner)
 • € 1.495
  4 Vaktechnische bijeenkomsten (excl. btw en incl. diner)
  + E-learning 16 PE-uren
 • € 412,50
  1 Vaktechnische bijeenkomst (excl. btw en incl. diner)

Tijd

Van 13.00 – 20.30 uur (incl. pauze en diner).

Accreditatie

NBA: 6 PE-uren
RB: 6 PE-punten (3 algemeen en 3 fiscaal)

Docenten

Juridisch
mr. R.L. (Ruud) Boerman
mr. S.J. (Savannah) Snellenburg-Swenker
mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink

Fiscaal
mr. E. (Bert) Alink RB
C.M. (Carin) van Houten FFP RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken