Externe Verslaggeving

De wet- en regelgeving omtrent de verslaggeving van rechtspersonen (BV’s, NV’s en commerciële stichtingen) is in  beweging.  De jaarverslaggeving is een wettelijk bepaald vereiste. Ondernemingen moeten hieraan voldoen. En het opstellen van een jaarrekening is het logische vervolg op het jaarlijks afsluiten van de administratie. De jaarrekening is een verantwoordingsinstrument waaraan veel eisen worden gesteld.

Leerdoel

Het doel is dat de deelnemers aan het eind van de cursus in staat moeten zijn een jaarrekening voor een kleine rechtspersoon- ofwel op commerciële- ofwel op fiscale grondslagen op te stellen.

Doelgroep

MKB Accountants

Inhoud

In deze bijeenkomst worden de vereisten rondom jaarrekening en rapportering uitgebreid met u besproken. Aan de hand van de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen,  inclusief de meest recente RJ-Uitingen, zullen de belangrijkste elementen van de jaarrekening aan bod komen. Niet alleen vanuit de theorie, maar ook door middel van praktijkvoorbeelden worden onderstaande onderwerpen besproken. Er wordt aandacht besteed aan de minimumeisen van de inrichtings- en publicatie jaarrekening.

Onderwerpen

  • Algemene vereisten aan jaarverslaggeving in het mkb
  • Invloed van de Covid-19 pandemie op de verslaggeving
  • Rapportage van een micro-onderneming
  • Gebeurtenissen na balansdatum en de continuïteitsveronderstelling
  • De stelselwijziging  (onder meer van bedrijfseconomische naar fiscale grondslagen)
  • De belangrijkste elementen in de jaarrekening op fiscale grondslag
  • Bestaat een Flex-bv?
  • Verwerken van financiële vaste activa, de voorziening deelnemingen en de wettelijke reserve deelnemingen
  • Recente actuele wetswijzigingen

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 4 algemene PE-punten

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken