Continuïteit voor de accountant in de controlepraktijk
Verplicht onderwerp 2021

Continuïteit bezien vanuit diverse invalshoeken

In verband met het interactieve karakter van de cursus is het maximum aantal deelnemers 15 tot 20 personen.

In deze bijeenkomst zullen onze specialisten vanuit hun deskundigheid het onderwerp continuïteit bespreken. Want veel ondernemers zijn door de COVID-19 pandemie in een lastige situatie geraakt. Continuïteit kan onder druk staan en de accountant moet hiermee bij al zijn werkzaamheden rekening houden.

Doel

Na deze bijeenkomst zijn de deelnemers geïnformeerd over het onderwerp continuïteit en kunnen zij hun klanten adviseren om te gaan met de verwachte gevolgen. En zijn zij in staat “ongelukken te voorkomen”.

Centraal staat de verantwoording in de verslaggeving van de continuïteitsproblematiek en de verantwoording van de verschillende COVID-gerelateerde subsidies. Daarnaast is het voor de deelnemers de continuïteitsissues vanuit andere gezichtspunten te herkennen. Kernbegrippen van deze training zijn:

 1. Het actualiseren van kennis van de onderliggende wet- en regelgeving met betrekking tot verslaggeving en het beoordelen van de continuïteit van de organisatie in het kader van de controle van de jaarrekening.
 2. Het begrip van de accountant vergroten bij het signaleren van (mogelijke) gevolgen van interne en externe factoren op de continuïteit van de organisatie.
 3. Het verbeteren van de vaardigheden m.b.t. professionele oordeelsvorming en het toepassen van kennis bij het concluderen over de (dis)continuïteit van de organisatie.

Doelgroep

Accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs en medewerkers van MKB accountantskantoren betrokken bij controle van jaarrekeningen.

Inhoud

 1. Eerst zal de continuïteitsproblematiek geschetst worden vanuit het gezichtspunt van de accountant betrokken
  – bij het samenstellen/beoordelen van jaarrekening,
  – bij het aanvragen COVID-subsidies,
  – bij het opstellen van de aanvragen tot afrekening van COVID-subsidies.
  Aan de orde komen de uitvoering van de werkzaamheden in de diverse fasen van de opdracht en documentatie van de werkzaamheden in de dossiers.
 2. Vervolgens zullen de vier gradaties van (dis-)continuïteit besproken worden.
  – Hoe is (dis-)continuïteit te herkennen. En wat zijn de valkuilen al niet adequaat wordt gereageerd.
 3. Daarna wordt aandacht besteed aan de controleaspecten bij (dis-)continuïteit.
  – Verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot continuïteit (Standaard 570)
  – Implicaties voor de controleverklaring (Standaard 570 en o.a. 706) mede in het licht van de in aanloop zijnde verplichtstelling om accountants in alle situaties te laten rapporteren over (fraude en) continuïteit in de controleverklaring.
  – Invloed op de uit te voeren werkzaamheden
  – Verantwoording in management letter.
 4. Aansluitend zal ook gesproken worden over de juridische aandachtspunten bij dreigende of mogelijke discontinuïteit.
  – Aan welke formaliteiten moeten bestuurders voldoen.
  – Wat kunnen IB-ondernemers doen om zichzelf te beschermen.
  – Welk soelaas biedt de WHOA.
  – Kan gebruik gemaakt worden van de TOA.
  – Wat zijn de grootste valkuilen bij dreigende insolventie.
  – Wat is het nut van een comfort letter.
  – Welke stappen zijn te nemen als aanvragen voor COVID-subsidie zijn afgewezen.
 5. Tot slot zal ook enige aandacht besteed worden aan:
  – Fiscale aandachtspunten bij dreigende of mogelijke discontinuïteit.
  – Werkzaamheden en aandachtspunten bij het opstellen van aanvragen voor (her-)financiering als er sprake is van continuïteitsdreiging.

Tarief

 • € 412,00
  Cursus (excl. btw)
 • € 329,60
  Cursus voor aangesloten kantoren van Extendum (excl. btw)

Data en locaties

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Woensdag 10 november 2021Omgeving Eemnes
Vrijdag 26 november 2021Omgeving Eemnes

Tijd

Van 13.00 – 17.15 uur (incl. pauze)

Accreditatie

NBA: 4 PE-uren
RB: 4 algemene PE-punten

Docenten

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
D.G. (Dick) Lokerse AA
mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken